Category Archives: Jezični savjeti

Iz kabela ili iz kabla?

Iz kabela teče struja, a iz kabla se obično izli­jeva teku­ćina − oba su oblika dobra, ali to nisu oblici iste riječi. Riječ kabel ponaj­prije ozna­čuje izo­li­rani elek­trični vodič (uz brod­sko čelično uže i mjeru za duljinu koja iznosi jednu dese­tinu mor­ske milje). Pri skla­nja­nju ove ime­nice vrlo se često gri­ješi. Naime neri­jetko se u kosim pade­žima izos­tav­lja glas e, ... Read More »

Kočioni i točioni − pridjevi na -ioni (II. dio)

Rekli smo u pri­jaš­njem članku da od ime­nica stra­noga podri­je­tla na -ija pri­djeve tvo­rimo sufik­som -ski, a ne -ioni (inves­ti­cij­ski, ne inves­ti­ci­oni). No što uči­niti s pri­dje­vima na -ioni koji su nas­tali od gla­gola?! Tu ponaj­prije mis­limo na pri­djeve koči­oni i toči­oni. Prema ana­lo­giji s osta­lim pri­dje­vima na -ioni, i ovo bi bili pri­djevni oblici koji nisu baš prvi izbor. Pogle­damo ... Read More »

Akcijski ili akcioni − pridjevi na -ioni (I. dio)

Između pri­djev­nih oblika akcij­ski i akci­oni sva­kako valja oda­brati prvi − akcij­ski. Sufiks -ioni danas nije uobi­ča­jen u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Kada je i bio u aktiv­noj upo­rabi, tvo­rio je pri­djevne oblike od ime­nica stra­noga podri­je­tla koje su zavr­ša­vale na -ija, i to doda­va­njem na osnovu nakon odba­ci­va­nja tog nas­tavka (kon­cen­tracija − kon­cen­tra­ci­oni, inves­ticija − inves­ti­ci­oni). S obzi­rom na to ... Read More »

Bubamara

Buba­mare su kukci iz poro­dice Coc­ci­nel­li­dae. Nazi­vaju se i bož­jim ovči­cama. Ime­nica buba­mara, kao što vidite, piše se spo­jeno, kao jedna riječ. Neri­jetko se ipak gri­ješi pri­li­kom skla­nja­nja, i to tako da se skla­nja kao dvije riječi (buba mara), što nije pravilno. JEDNINA MNOŽINA   pra­vilno nepra­vilno pra­vilno nepra­vilno N buba­mara − buba­mare bube­mare G buba­mare bube­mare buba­mara bubi­mari D ... Read More »

Što je „alnaser”?

Zapravo ništa! Riječ je o teh­nič­kom ure­đaju za pokre­ta­nje nekoga stroja − star­teru. U stan­dard­nome se jeziku pre­po­ru­čuje upo­treba riječi star­ter, iako ni ona nije naša, nego posu­đena iz engle­skoga jezika (angli­zam). No ne treba negi­rati da se u meha­ni­čar­skom žar­gonu, ali i u govor­nom jeziku, upo­treb­ljava i nave­deni ger­ma­ni­zam (riječ podri­je­tlom iz nje­mač­koga jezika). No dobro, gotovo pa germanizam. ... Read More »

Scroll To Top