Category Archives: Jezični savjeti

Novac ili novci

Novac je uvi­jek i svug­dje pro­blem, a ni hrvat­ski jezik nije iznimka. Čini se da oblici novac i novci supos­toje od samoga svo­jega nas­tanka, pa su tako oba oblika zajedno zapi­si­vana u rječ­nike. Prvi rječ­nici koji ih donose jesu Mika­ljino Blago jezika slo­vin­skoga (1649.) i Belos­ten­čev Gazop­hyla­cium (1740.). Oba se oblika donose i u suvre­me­nim rječ­ni­cima, a ima i jezič­nih ... Read More »

Vrata ili vratiju

Ime­nica vrata sred­njega je roda i ima samo oblike za mno­žinu, to jest uopće nema jed­ninu, pa kažemo da je plu­ra­lia tan­tum. Iako se skla­nja kao i ostale ime­nice sred­njega roda u mno­žini (na pri­mjer kao riječ jata), često se u geni­tivu upo­treb­ljava oblik vra­tiju. Taj oblik u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ne pos­toji, a geni­tiv mno­žine glasi vrata. Skloni se ... Read More »

Čija je riječ taj strašni „vers”?!

Naj­kraće rečeno − hrvat­ska! Ona se danas sma­tra zas­ta­rje­li­com, no s obzi­rom na to da se u knji­žev­nosti neri­jetko upo­treb­lja­vala, ona je nepri­je­porna činje­nica hrvat­skoga jezika. Povrh toga i danas se upo­treb­ljava u nekim govo­rima, ponaj­prije primorskima. Pre­uzeta je iz latin­skoga jezika, prema riječi ver­sus (stih), tako što je odba­čen latin­ski sufiks -us. To je pra­vilno pre­uzi­ma­nje: tako smo pre­uzeli ... Read More »

Mirisati ili mirišati

Hrvat­ski stan­dardni jezik priz­naje samo oblik miri­sati. On ima dva osnovna zna­če­nja: širiti miris, odi­sati miri­som, odnosno upi­jati miris, nju­šiti. S obzi­rom na to da su u govoru pri­sutni dvoji oblici, zna­če­nja su se mogla podi­je­liti između njih. To se ipak nije dogo­dilo, a oblici prema gla­golu miri­šati, una­toč tomu što nisu rijetki u upo­trebi, ne sma­traju se dije­lom stan­dard­noga ... Read More »

Androgen i androgin

Ove su riječi izra­zom slične, ali zna­če­njem pot­puno različite. Ime­nica andro­gen nas­tala je od grč­kih riječi andros (geni­tiv ime­nice anēr − muška­rac) i génos (rod). Ozna­čuje muški spolni hor­mon ste­ro­idne struk­ture, ponaj­prije tes­tos­te­ron ili andros­te­ron. Često se upo­treb­ljava u mno­žini (andro­geni) ozna­ču­jući cijelu sku­pinu tak­vih hor­mona. U pre­ne­se­nom smislu riječ može ozna­či­vati ono što pro­miče muške karakteristike. Oblici andro­gen i ... Read More »

Scroll To Top