Category Archives: Jezični savjeti

Ispričavati se ili se izvinjavati

Da bismo iska­zali žalje­nje zbog svoje pogre­ške, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku možemo upo­tri­je­biti izraze žao mi je, oprosti(te) i ispri­ča­vam se. Poto­nja se dva upo­treb­lja­vaju i da bismo skre­nuli pozor­nost na sebe ili da bismo upo­zo­rili na neki pos­tu­pak (pri­mje­rice kada nekoga nešto želimo pitati, kada želimo zamo­liti nekoga da nam oslo­bodi put kojim bismo prošli, ali i kada želimo ... Read More »

Van i vani

Pri­lozi van i vani mjesni su pri­lozi. Naziv mjesni mogao bi zava­rati, no važno je shva­titi da se mjesni pri­lozi ne odnose samo na mjesto, nego i na smjer. Mogli bismo zapravo reći da su posri­jedi pros­torni pri­lozi, no ime im ipak glasi mjesni. Pri­log van ozna­čuje cilj ili smjer kre­ta­nja. Odgo­vara na pita­nje kamo? (baciti van, bje­žati van, izići ... Read More »

Zahlađenje i zahladnjenje ili zahladiti i zahladniti − glagoli na -iti/-jeti (IV. dio)

S gla­gol­skim ime­ni­cama zahla­đe­nje i zahlad­nje­nje prava je zbrka, a s gla­go­lima od kojih su nas­tale još i veća. Raz­lika između ovih ime­nica objaš­njava se tako da se kaže da je ime­nica zahla­đe­nje nas­tala prema gla­golu zahla­diti, a ime­nica zahlad­nje­nje prema gla­golu zahlad­njeti. Nada­lje se kaže da gla­gol zahla­diti znači „uči­niti koga ili što hlad­nim”, a zahlad­njeti „pos­tati hladnim/hladnijim”. Navodi se ... Read More »

Crvenio ili crvenjeo − glagoli na -iti/-jeti (III. dio)

Dosad smo govo­rili o infi­ni­ti­vima gla­gola na -iti i -jeti izve­de­nih od iste osnove. Objas­nili smo da crve­niti znači činiti crve­nim, dok crve­njeti znači pos­ta­jati crve­nim. No kako se ovi gla­goli pona­šaju pri spre­za­nju (konjugaciji)? Važno je zapam­titi da su oblici ovak­vih gla­gola pot­puno jed­naki u pre­zentu. Crve­nim, crve­niš, crveni, crve­nimo, crve­nite, crvene oblici su i gla­gola crve­niti i gla­gola ... Read More »

Bijeliti (se) i bijeljeti (se) − glagoli na -iti/-jeti (II. dio)

U proš­lom smo članku ras­tu­ma­čili osnovnu raz­liku između gla­gola na -iti i -jeti koji su tvo­reni od iste osnove. Opće­nito možemo reći da gla­goli na -iti znače da netko nekog/nešto čini nečim (oži­viti − činiti živim), dok oni na -jeti ozna­čuju da netko pos­taje nečim (oži­vjeti − pos­ta­jati živim). A sad je vri­jeme da malo zakompliciramo. Kod gla­gola izve­de­nih od pri­djeva ... Read More »

Scroll To Top