Category Archives: Jezični savjeti

Oživiti i oživjeti − glagoli na -iti/-jeti (I. dio)

Gla­gol­ski paro­nimi oži­viti i oži­vjeti imaju vrlo slično zna­če­nje: oži­viti znači „uči­niti koga živim”, dok oži­vjeti znači „pos­tati živ”. Raz­nim ćemo pri­red­bama oži­viti grad. S dola­skom pro­ljeća grad će oži­vjeti. U hrvat­skom se jeziku kat­kad od iste osnove tvore dva gla­gola, jedan na -iti, a drugi na -jeti. Zna­če­nja su im vrlo bli­ska, a osnovnu bismo zna­čenj­sku shemu mogli pre­do­čiti ovako: ... Read More »

Chef”

Riječ chef, iako je u pos­ljed­nje vri­jeme često u upo­rabi, nije hrvat­ska riječ. Ona nam se nameće iz engle­skog jezika, u koji je pre­uzeta prema fran­cu­skom chef cuisi­nier (ili chef de cuisine). No mi za pojam koji ozna­čuje riječ chef imamo sasvim valjan izraz glavni kuhar. Sama ime­nica kuhar potječe još iz pras­la­ven­skog jezika, što znači da nam dobro služi ... Read More »

Kroz

Pri­jed­log kroz ima više zna­če­nja, no ponaj­prije govo­rimo o pros­tor­nom zna­če­nju − naime izriče put ili smjer kre­ta­nja (izaći kroz vrata, proći kroz tunel, pogle­dati kroz pro­zor, ali i puto­vati kroz vri­jeme ili vodič kroz zani­ma­nja). Ne pre­po­ru­čuje se nje­gova upo­treba za izri­ca­nje načina ili sred­stva − u tim je slu­ča­je­vima bolje upo­tri­je­biti instrumental: To će se regu­li­rati kroz dodatne odredbe. ... Read More »

Uboo ili ubo

Muški rod gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga gla­gola bosti pišemo isklju­čivo bo. Isto je i s gla­gol­skim pri­dje­vima izve­de­nih gla­gola: izbo, nabo, podbo, probo, ubo, a ne izboo, naboo, pod­boo, pro­boo, uboo. Gla­gol­ski se pri­djev radni tvori nas­tav­cima -o, -la, -lo, -li, -le, -la, koji se dodaju infi­ni­tiv­noj osnovi. Oblik nam je potre­ban za tvorbu per­fekta, plu­sk­vam­per­fekta, futura dru­goga, odnosno kon­di­ci­onala prvoga ... Read More »

Grad Zagreb ili grad Zagreb

Česta je nedo­umica treba li se apo­zi­cija grad uz imena gra­dova pisati veli­kim ili malim počet­nim slo­vom. No pravo je pita­nje kada ime­nicu grad pisati veli­kim, a kada malim počet­nim slo­vom jer Grad Zagreb  i grad Zagreb − nisu isto. Grad je ponaj­prije veće urbano nase­lje čiji se sta­nov­nici uglav­nom bave nepo­ljo­pri­vred­nim dje­lat­nos­tima. U ovom je zna­če­nju grad u suprot­nosti sa ... Read More »

Scroll To Top