Category Archives: Jezični savjeti

Dvjesta ili dvjesto − trista ili tristo

Kada vidi riječ dvjesta, velika većina govor­nika pomisli da je riječ − o pogrešci. Sama ta činje­nica zorno poka­zuje da je ta riječ danas zas­ta­rjela i da govor­nici više uopće ne znaju da ona pos­toji. S obli­kom trista još je i gore jer se s njim govor­nici ne susreću ni na nov­ča­nici. A kako to da uopće imamo dvije riječi ... Read More »

Broj i brojka

U govoru ih se često ne raz­li­kuje, no ove dvije riječi ne znače isto. Broj je ponaj­prije mate­ma­tički pojam. Bro­jevi mogu biti parni i neparni, pri­rodni, raci­onalni, cijeli, slo­ženi i jed­nos­tavni; mogu biti i kućni, poštan­ski, tele­fon­ski, iden­ti­fi­ka­cij­ski, matični, ali i sretni ili nesretni i još koje­kakvi. Bro­jeve zapi­su­jemo slo­vima ili brojkama. Brojka je znak kojim zapi­su­jemo broj. U Hrvat­skoj upo­treb­lja­vamo ... Read More »

Prvog(a) veljače ili prve veljače

Nad­ne­vak 1. veljače znači: „prvog(a) dana mje­seca veljače” (ili „prvi dan mje­seca veljače”). Redni broj prvi (prvoga) ne odnosi se na mje­sec, nego na dan. Kako je riječ dan uvi­jek u muškom rodu, u tom je rodu i redni broj. Čitamo dakle: prvog veljače (ili prvi veljače), dru­gog (ili drugi) veljače, tre­ćeg veljače, dva­de­set i tre­ćeg veljače..., odnosno ne čitamo: prve ... Read More »

Studenog ili studenoga

Pri bilje­že­nju je datuma ime mje­seca uvi­jek u geni­tivu, dakle pišemo: siječ­nja, veljače, ožujka… S geni­ti­vom uglav­nom nema pro­blema, osim s geni­ti­vom jed­nog mje­seca − stu­de­noga. Za raz­liku od imena svih osta­lih mje­seci, stu­deni nije ime­nica nego poime­ni­čeni pri­djev. On je pre­uzeo ulogu ime­nice, ali se i dalje skla­nja kao pridjev. S obzi­rom na to da pri­djevi u geni­tivu imaju ... Read More »

Zapisivanje datuma ili nadnevka

Pri zapi­si­va­nju datuma valja pri­pa­ziti na neko­liko stvari. Dan je redni broj (uvi­jek zavr­šava toč­kom) i zapi­su­jemo ga arap­skim broj­kama. Iza njega dolazi raz­mak, a ispred se ne piše nula. (Nula se piše iznimno, na pri­mjer da bi se spri­je­čila moguć­nost kri­vo­tvo­re­nja nad­nevka ili kad je pri pro­gra­mi­ra­nju za nje­gov upis pre­dvi­đen točno odre­đen broj znakova.) S pisa­njem mje­seci imamo ... Read More »

Scroll To Top