Category Archives: Jezični savjeti

Vaterpolo utakmica ili vaterpolska utakmica

U hrvat­skom jeziku spo­jevi dviju ime­nica u kojima jedna atri­butno dopu­njuje drugu, odnosno ima pri­djevno zna­če­nje, nisu česti kao u nekim dru­gim jezi­cima. Iako takve kons­truk­cije pos­toje, pos­toji i tež­nja da se ime­nica koja odre­đuje drugu ime­nicu zami­jeni pridjevom. engl. kit­c­hen table (kuhinj­ski stol) kuhinja-stol > kuhinj­ski stol Kat­kad se od ime­nice u atri­but­nom polo­žaju ne može nači­niti pri­djev (trikno pita­nje ... Read More »

Riješiti, rješavati, rješenje

Neri­jetko se pri pisa­nju ovih riječi gri­ješi u odrazu jata jer nije uvi­jek lako raz­lu­čiti koji se oblik piše s ije, a koji s je. Gla­gol rijéšiti pišemo s dugim odra­zom jata, to jest s ije. Takav odraz jata ovaj gla­gol zadr­žava u svim vre­me­nima (rije­šim, rije­ših, rije­šit ću, rije­šio sam…) te u gla­gol­skom pri­logu proš­lom (rije­šivši) i gla­gol­skom pri­djevu ... Read More »

Prometna nezgoda ili prometna nesreća

Pre­tra­žu­jući raz­li­čite kor­puse hrvat­skog jezika pri­mi­je­tili smo da se izraz pro­metna nesreća neko­liko puta češće (u nekima i deset puta češće) upo­treb­ljava od izraza pro­metna nez­goda. Uzmemo li u obzir zna­če­nje riječi nez­goda („nepo­voljno sta­nje, nepri­lika”) i nesreća („vrlo nepo­voljno sta­nje, velika nevo­lja”), možemo zaklju­čiti da se izraz pro­metna nez­goda baš i ne može upo­tri­je­biti za teške sudare s ozbilj­nim posljedicama. ... Read More »

Oko − oka − oči

Kada ozna­čuje organ vida, mno­žina riječi oko glasi oči. Pro­mo­trimo li bolje, vidjet ćemo da je ova riječ u jed­nini sred­njeg roda (ovo oko), a u mno­žini žen­skoga (ove oči). No kada ime­nicu oko upo­treb­lja­vamo s bro­je­vima dva, tri, četiri te sa svim osta­lim bro­je­vima koji zavr­ša­vaju nave­de­nim zna­men­kama, umjesto oblika za mno­žinu upo­treb­lja­vamo „dvo­jin­ske” oblike (dva oka, tri oka, ... Read More »

Ako ili ukoliko

Ova se dva vez­nika u govoru upo­treb­lja­vaju u istom zna­če­nju, no u stan­dard­nom se jeziku pred­nost daje vez­niku ako. Uko­liko budeš kas­nio, nalju­tit ću se. > Ako budeš kas­nio, nalju­tit ću se. Što da napra­vim uko­liko ne dobi­jem račun? > Što da napra­vim ako ne dobi­jem račun? Norma zapravo pre­po­ru­čuje upo­trebu oblika uko­liko samo u paru s uto­liko. Objek­ti­van sam samo uto­liko ... Read More »

Scroll To Top