Category Archives: Jezični savjeti

Kofer, kufer, ali kovčeg

Ona koja čeka [autorica: Shenamt; izvor: www.flickr.com]

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku nedvoj­bena se pred­nost daje ime­nici kov­čeg. Riječ je o obliku zabi­lje­že­nom još u sta­ros­la­ven­skom jeziku (kovъčegъ) i koji nesum­njivo treba imati pred­nost pred posu­đe­ni­cama. Govo­rimo tako o put­nom kov­čegu, zaštit­nom kov­čegu, mrtvač­kom kov­čegu, Zavjet­nom kov­čegu… No što uči­niti s ime­ni­cama kofer i kufer? Norma se „ogra­dila” od njih rekavši da one ne pri­pa­daju stan­dardu u užem ... Read More »

Dobro veče, dobar večer ili dobra večer

Večer [autor: Kevin Chodzinski]

Riječ večer u stan­dard­nom je jeziku ime­nica žen­skog roda, i to tako­zvane i‑sklonidbe. JEDNINA MNOŽINA N večer večeri G večeri večeri D večeri veče­rima A večer večeri V večeri večeri L večeri veče­rima I večeri veče­rima S obzi­rom na to da je žen­skog roda, u istom rodu treba biti i pri­djev koji dolazi uz nju. Kažemo tako dobra večer, momačka ... Read More »

Fiskalna blagajna ili fiskalna kasa

[Autor: Nate Grigg]

Ime­nica kasa pro­ši­rila se prema tali­jan­skoj riječi cassa, koja je zapravo nas­tala od latin­ske ime­nice capsa („kov­čeg, san­duk”). Moguće je da smo ovu riječ pre­uzeli i iz nje­mač­koga, gdje glasi Kasse, i u koji je ušla tako­đer iz tali­jan­skog jezika. Zanim­ljivo je da smo prema latin­skoj riječi capsa kas­nije posu­dili i ime­nicu kap­sula. Bilo kako bilo, riječ kasa u hrvat­skom ... Read More »

Blagavaonica ili blagovaonica

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku dobar samo oblik bla­go­va­onica. Riječ je pra­vilno izve­dena prema gla­golu bla­go­vati, i to tako da je na infi­ni­tivnu osnovu dodan nas­ta­vak ‑onica: blagova- + ‑onica > blagovaonica. Ime­nice tvo­rene sufik­som ‑onica nas­taju prema gla­go­lima, a gotovo isklju­čivo ozna­čuju pros­tor u kojem se odvija ono što gla­gol opi­suje. Tako je bla­go­va­onica mjesto u kojem se blaguje. ... Read More »

Gruda ili grudva

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pos­toji samo ime­nica gruda. Ova riječ svoje podri­je­tlo vuče još iz pras­la­ven­skog jezika, gdje je imala isti oblik. Gruda ozna­čuje zbi­jen, okru­glast dio naj­češće sipke tvari. Govo­rimo tako o grudi sni­jega, grudi sira, grudi zem­lje, a u pre­ne­se­nom zna­če­nju i o rod­noj grudi, to jest o domo­vini. Prema osnov­noj smo ime­nici izveli gla­gol gru­dati, a iz ... Read More »

Scroll To Top