Category Archives: Jezični savjeti

Što bi bilo „njuškarenje”

Dalmatinac [autorica: Maja Dumat]

Osim uobi­ča­je­nih sport­skih dis­ci­plina, onih ljud­skih, pos­toje i kino­lo­ške sport­ske dis­ci­pline. Naj­poz­na­tija je takva dis­ci­plina agi­liti (prema engle­skome agi­lity). Budući da ovaj naziv zapravo nije čest u upo­trebi, ne čudi što se neri­jetko zapi­suje i nepri­la­go­đeno, to jest izvorno, kao engle­ska riječ. Što­više, pogrešno je i izgo­va­ramo (umjesto /agiliti/ tre­bali bismo reći /adžiliti/), a tako smo je i usvo­jili, pa ... Read More »

E-mail, emajl, imejl, mejl…

[autor: Ilker; izvor: www. sxc.hu]

Riječ je naravno o kra­ćem nazivu za elek­tro­ničku poštu. U hrvat­skom je jeziku kao kraći naziv naj­bo­lje upo­tri­je­biti oblike e‑pošta, e‑adresa, e‑poruka ili e‑pismo, ovisno o smislu. Pro­vjeri e‑poštu. Zapiši mi svoju e‑adresu. Poša­lji mu e‑poruku. Svi ovi izrazi zamje­njuju engle­ski izraz e‑mail, pri čemu je vid­ljivo da je naš jezik ponu­dio pre­ciz­niju podjelu zna­če­nja od izvor­nog izraza. Una­toč nave­de­nomu, ... Read More »

Aljaski ili aljaški

Alaski malamut

Kako bi tre­bao gla­siti pri­djev prema ime­nici Alja­ska − alja­ski ili alja­ški? Nor­ma­tivna se lite­ra­tura rijetko bavi ovim pri­dje­vom, no pri­ruč­nici koji ga donose navode isklju­čivo oblik alja­ski. Una­toč tomu u upo­trebi je oblik alja­ški češći. Ime­nica Alja­ska na prvi pogled izgleda poput poime­ni­če­nih pri­djeva, koji nisu rijetki pri ime­no­va­nju zem­ljo­pis­nih pre­djela − to su pri­djevi koji su pre­uzeli ulogu ... Read More »

Aljaska ili Alaska

Mount McKinley, najviši aljaski vrh [izvor: totallyfreeimages.com]

Ime je to sje­ver­no­ame­rič­kog polu­otoka, ali i jedne savezne države unu­tar Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Država. Dosta je dugo tre­balo da se jedan oblik uobi­čaji, a usta­lio se oblik Alja­ska i zato mu treba dati prednost. Ime potječe iz ale­ut­skog jezika, no eti­mo­lo­gija mu nije pot­puno pre­cizno odre­đena. Evi­dentno je ipak da je ale­ut­ska riječ pre­uzeta u ruski jezik kao Аляска, i ... Read More »

Erupcija korupcije

Erupcija gejzira

Iako česte u upo­trebi, ove ime­nice u jeziku ne pred­stav­ljaju pro­blem (pro­blem pred­stav­ljaju u nekim dru­gim podru­čjima), no s pri­pa­da­ju­ćim im gla­go­lima nije sve tako jed­nos­tavno. Dok je gla­gol korum­pi­rati zasad nepri­je­po­ran, o dru­gome se može ras­prav­ljati: glasi li erum­pi­rati ili erup­ti­rati. Kre­nimo redom: sve su ove riječi pre­uzete iz latin­skog jezika. Ime­nice erup­cija i korup­cija prema ime­ni­cama erup­tio i ... Read More »

Scroll To Top