Category Archives: Jezični savjeti

S ili sa

Sa psom

Pri­jed­log s mala je riječ koja stvara velike pro­bleme. Naime mno­gim govor­ni­cima nije jasno glasi li s ili sa, odnosno kada glasi s, a kada sa. Ukratko: u hrvat­skome jeziku ovaj pri­jed­log glasi s, no kada se nađe ispred riječi koje poči­nju gla­so­vima s, š, z i ž, težim gla­sov­nim sku­po­vima kao ks, ps i pš te ispred zamje­nič­koga oblika mnom, doda­jemo ... Read More »

Ovaj auto ili ovo auto

Auto

Na ime­nicu auto dio jezi­kos­lo­vaca i danas gleda sa zadr­škom. Tek je rela­tivno nedavno počela ula­ziti u rječ­nike, a i pri­tom se naj­češće ozna­čuje kao oblik koji pri­pada raz­go­vor­nomu jeziku. Una­toč tome, ova je ime­nica u upo­trebi daleko češća od riječi auto­mo­bil, od koje je nastala. Ime­nica auto u stan­dard­nome je jeziku muškoga roda, baš kao i auto­mo­bil, što znači ... Read More »

Odmoriti i odmoriti se

Odmaranje

Oba ova gla­gola, kao i nji­hovi nes­vr­šeni par­njaci (odma­rati i odma­rati se), pri­pa­daju hrvat­skome stan­dard­nom jeziku, no valja obra­titi pozor­nost na to kada koji upotrijebiti. Kada govo­rimo o pre­kidu neke aktiv­nosti ili počinku s ciljem povratka utro­šene ener­gije i elana, upo­tri­je­bit ćemo povratne gla­gole odmo­riti se i odma­rati se – dakle oblike sa zamje­ni­com se. Nakon posla odma­ram. > Nakon ... Read More »

Kako se izgovara riječ „injekcija”

Injek­cija ponaj­prije ozna­čuje teku­ćinu koja se pomoću igle ubriz­gava u tijelo, napravu za ubriz­ga­va­nje, pa i sam pro­ces ubriz­ga­va­nja. Riječ potječe iz latin­skog jezika: od ime­nice ini­ec­tio, koja je nas­tala prema gla­golu ini­cere − „sta­viti unu­tra, umet­nuti, uba­citi”. Slova n i j u riječi injek­cija zapravo potječu od raz­li­či­tih latin­skih mor­fema: n od in, a i od icio, tj. icere. ... Read More »

Od drveta do drva

Drvo

Ime­nica drvo ima dvije sklo­nidbe: jednu prema osnovi drv‑ (drva, drvu, drvom…), a drugu prema pro­ši­re­noj osnovi drvet‑ (drveta, drvetu, drve­tom…). Oblici s pro­ši­re­nom osno­vom jav­ljaju se tek od 17. sto­ljeća, oni su dakle mlađi, a to se može pove­zati s činje­ni­com da su mno­žin­ski oblici s pro­ši­re­nom osno­vom u upo­trebi osjetno rjeđi (pri­mje­rice oblik drve­tima pri­lično se rijetko upo­treb­ljava). ... Read More »

Scroll To Top