Category Archives: Jezični savjeti

Kurikulum i kurikul

[Autor: Krzysztof Pacholak]

Dvojba koju od ovih riječi upo­tri­je­biti rela­tivno je nedavno iza­zvala dosta pozor­nosti, čak i odre­đene sukobe. Sre­ćom, nema mjesta suko­bima, nego raz­miš­lja­nju i dogovoru. S nor­ma­tivne je strane ovaj slu­čaj pri­lično jed­nos­ta­van. Riječ cur­ri­cu­lum latin­ska je riječ (koja izvorno znači „tijek”). Iako je u peda­go­giju (i srodne zna­nosti) sti­gla iz engle­skog jezika, hrvat­ski jezik „strane lati­nizme” uglav­nom pre­uzima izravno iz ... Read More »

Materinski, materinji ili maternji

Materinski

Pri­djev mate­rin­ski u hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku naj­bo­lji izbor: naj­češći je u upo­trebi, a naši ga rječ­nici donose još od prve polo­vice 18. sto­ljeća. Nas­tao je doda­va­njem sufiksa ‑inski ime­nici mater − na sli­čan način kao što su nas­tali i pri­djevi maće­hin­ski, očin­ski, ses­trin­ski... Pri­djev mate­ri­nji tako­đer se sma­tra dobrim, ipak, on je stil­ski obi­lje­že­niji jer je tvorba sufik­som ‑inji ... Read More »

Pejorativan ili pežorativan

[Autorica: Lhoretsë, izvor: www.flickr.com]

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovaj pri­djev glasi isklju­čivo pejo­ra­ti­van jer potječe iz latin­skog jezika (prema par­ti­cipu peiora­ti­vus od gla­gola peiorare, „pogor­šati”, a kojem je u osnovi pri­djev peior, „gori”). Oblik pežo­ra­ti­van nas­tao je prema fran­cu­skom pri­djevu péjo­ra­tif, koji je tako­đer nas­tao od spo­me­nu­tih latin­skih oblika. Budući da se pri pre­uzi­ma­nju riječi u hrvat­ski jezik daje pred­nost pre­uzi­ma­nju iz kla­sič­nih jezika, ... Read More »

Nabava i nabavka

[Autor: Chris Walton]

Oblici nabava i nabavka nemaju isto zna­če­nje. Ime­nica nabava prvi je put zabi­lje­žena u Šule­kovu rječ­niku znans­tve­noga naziv­lja (1874./1875.) kao pri­je­vod nje­mačke riječi Bes­c­haf­fung. Oblik nabava podra­zu­mi­jeva rad­nju, a znači „nabav­lja­nje, kupo­va­nje namir­nica ili opće­nito pred­meta potreb­nih za život”. Možemo tako ići u nabavu ili biti u nabavi, odnosno govo­riti o nabavi lije­kova ili o jav­noj nabavi. Riječ nabavka nije ... Read More »

Parking ili parkiralište

Parkiralište (danas Trg bana Josipa Jelačića)

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku bolje upo­tri­je­biti riječ par­ki­ra­li­šte. Naime, pri posu­đi­va­nju riječi nas­to­jimo posu­diti samo osnovni oblik, od kojeg dalje prema svo­jim tvor­be­nim pra­vi­lima stva­ramo nove riječi. Ovdje je osnovni oblik park, riječ koju smo posu­dili iz engle­skog jezika. Od nje smo stvo­rili niz riječi prema svo­jim pra­vi­lima: par­ki­rati, par­ki­ra­nje, par­ki­ran, par­kirni, par­ko­me­tar (u jed­nom se pri­ruč­niku naziva i ... Read More »

Scroll To Top