Planet ili planeta?

Planet ili planeta

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku pred­nost valja dati obli­ku planet.
Poznań ili Poznanj

Poznań ili Poznanj

Pri pisa­nju zem­ljo­pis­nih ime­na stra­nog pori­jek­la može­mo naići na nedoumice.
Ponovo ili ponovno

Ponovno ili ponovo

Govor­ni­ci se čes­to dvo­ume pret­pos­tav­lja­ju­ći da je jedan od ovih pri­lo­ga bolji.
Vi iz poštovanja

Vi iz poštovanja

U for­mal­noj komu­ni­ka­ci­ji uobi­ča­je­no upo­treb­lja­va­mo mno­žin­ske oblike.
Banjaluka ili Banja Luka

Banjaluka ili Banja Luka

Iako se dopu­šta­ju oba nači­na pisa­nja ovog ime­na, pri­pa­zi­te na izvedenice.
Tac(n)a, pladanj, plata, poslužavnik

Tac(n)a, pladanj, plata, poslužavnik

Taca, tac­na, pla­danj, pla­ta i pos­lu­žav­nik ozna­ču­ju posu­du za posluživanje.
Svo i svih

Svo i svih

Obli­ci svo i svih u govo­ru se čes­to upo­treb­lja­va­ju umjes­to obli­ka sve.
Pritisak i tlak

Pritisak i tlak

Pri­ti­sak i tlak sma­tra­mo bli­skoz­nač­ni­ca­ma s jas­no raz­gra­ni­če­nim značenjima.
Novac ili novci?

Novac ili novci

Kaže li se novac ili nov­ci, tj. ima li riječ novac u stan­dard­nom jezi­ku i množinu?